Centrum Edukacji Artystycznej

wydział prawny

(ważne!) zmiana ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji

W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7).

Główną zmianą jest wprowadzenie przez ustawę zmieniającą rozdziału 2a, w którym zostały określone podstawowe kryteria i konstrukcje prawne dotyczące rekrutacji uczniów do przedszkoli, szkół i placówek publicznych. Wprowadzona zmiana została podyktowana koniecznością wprowadzenia głównych kryteriów rekrutacyjnych bezpośrednio do ustawy i jest efektem zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem z dnia 8 stycznia 2013 r. (sygn. K 38/2012), zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (delegacja do określenia warunków i trybu przyjmowania do szkół i placówek w drodze rozporządzenia).

Uregulowanie głównych zasad dotyczących przyjmowania uczniów do szkół i placówek artystycznych nastąpiło poprzez wprowadzenie art. 20n ustawy. Należy zaznaczyć, że w art. 20n ust. 10 ustawy pozostawiono Ministrowi właściwemu ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego delegację ustawową do wydania rozporządzenia, w którym ma nastąpić określenie:

1) szczegółowych warunków przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

2) sposobu, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym zakresu, szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania badania przydatności i egzaminu wstępnego, o których mowa w ust. 4, egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, oraz składu i szczegółowych zadań odpowiednio komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej,  oraz

3) szczegółowych warunków przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych szkół artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych

Zmiany w treści ustawy, względem poprzednio obowiązującego jej brzmienia, zostały zaznaczone w tekście kolorem zielonym.

przejście do Ustawy o systemie oświaty