Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2014 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 22 – 31 grudnia 2014 r.

3. Ferie zimowe:

19 stycznia – 1 lutego  2015 r.
– dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

26 stycznia – 8 lutego 2015 r.
– podlaskie, warmińsko – mazurskie

2 – 15  lutego 2015 r.
– 
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

16 lutego – 1 marca 2015 r.
– kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 2 – 7 kwietnia 2015 r.

5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia oraz po trzeciej klasie ogólnokształcącej szkoły baletowej: ustali dyrektor CKE

6. Dodatkowy termin Sprawdzianu – ustali dyrektor CKE

7. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany po trzecim roku nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej II  stopnia, po trzecim roku nauki ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz  po szóstej klasie ogólnokształcącej szkoły baletowej: ustali dyrektor CKE

8. Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego: ustali dyrektor CKE:

9. Część ustna i część pisemna egzaminu maturalnego: ustali dyrektor CKE

10. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
– ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – 24 czerwca 2015 r.

11. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

12. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

13. Zakończenie zajęć w szkołach policealnych oraz szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury
w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.

14. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 26 czerwca 2015 r.

15. Ferie letnie : 27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

16. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.