Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2013 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2013 r.

3. Ferie zimowe:

20 stycznia – 2 lutego 2014 r. 
– lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
27 stycznia – 9 lutego 2014 r. 
– podlaskie, warmińsko – mazurskie
3 – 16 lutego 2014 r.
– kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
17 lutego – 2 marca 2014 r. 
– dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 17 – 22 kwietnia 2014 r.

5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia oraz po trzeciej klasie ogólnokształcącej szkoły baletowej: ustali dyrektor CKE

6. Dodatkowy termin Sprawdzianu – ustali dyrektor CKE

7. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany po trzecim roku nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej
II  stopnia, po trzecim roku nauki ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz  po szóstej klasie ogólnokształcącej szkoły baletowej: ustali dyrektor CKE

8. Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego: ustali dyrektor CKE:

9. Część ustna i część pisemna egzaminu maturalnego: ustali dyrektor CKE

10. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
– ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – 25 czerwca 2014 r.

11. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

12. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

13. Zakończenie zajęć w szkołach policealnych oraz szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury
w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.

14. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 27 czerwca 2014 r.

15. Ferie letnie : 28 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.

16. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.


KOMUNIKAT DYREKTORA CKE O HARMONOGRAMIE EGZAMINÓW W 2014 R.